Pasūtījumi pa telefonu

Māris

2 5555 030


2 5555 725

E-mail:
maris@majaplus.lv

 

Saistību atruna, 
atteikuma tiesības


Saistību atruna un atteikuma tiesības.


Pircējam saņemot preci, jāpārbauda tās atbilstība un apjoms.
Pavadzīmēs minētās preces ir  "MajaPlus" īpašums līdz pilnīgai apmaksas saņemšanai.
  Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu - "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā",
www.majaplus.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu vai pa tālruni 25555030 un norādīt pasūtījuma numuru un datumu.

Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

Neskaidrību gadījumā rakstiet mums info@majaplus.lv !

Interneta veikalā
www.majaplus.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs.  www.majaplus.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Tā kā preču ražotāji nemitīgi strādā pie preču uzlabošanas mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgu precizitāti.
"MajaPlus" neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums vai prece) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai. Nepieciešamības gadījumos uzrādam preces atbilstības sertifikātu kopijas.

Ministru kabineta noteikumi Nr.207                  (informācijas avots: www.likumi.lv )

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 22.§)

Noteikumi par distances līgumu Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka distances līgumā ietveramo informāciju, atsevišķus līguma izpildes nosacījumus, kā arī kārtību un termiņu, kādā realizējamas atteikuma tiesības. Ja citos normatīvajos aktos attiecībā uz distances līgumu ir noteikta par atsevišķām precēm sniedzamā informācija vai citas prasības, papildus piemēro attiecīgos normatīvos aktus.

2. Distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā sniedz šādu informāciju:

2.1. pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un datums, vārds, uzvārds un, ja tiek prasīta priekšapmaksa, arī adrese;

2.2. preces vai pakalpojuma raksturojums;

2.3. preču un pakalpojumu cena (ieskaitot visus nodokļus);

2.4. maksa par piegādi (ja maksa ir paredzēta);

2.5. samaksas, piegādes vai izpildes kārtība;

2.6. informācija par atteikuma tiesībām (izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos līgumus);

2.7. attiecīgo distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu izmantošanas izmaksas (ja tās atšķiras no valstī spēkā esošajiem tarifiem);

2.8. laikposms, kurā piedāvājums vai cena ir spēkā;

2.9. līgumā par pastāvīgu vai atkārtotu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu — minimālais līguma darbības termiņš (ja tāds ir);

2.10. līgumā, kas tiek slēgts ar interneta (izņemot elektronisko pastu) starpniecību, papildus norādāmi:

2.10.1. tehniskie posmi, kas jāievēro, lai noslēgtu līgumu;

2.10.2. noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi (vai līgums tiek glabāts) un līguma pieejamība patērētājam;

2.10.3. tehniskie līdzekļi ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas;

2.10.4. līguma noslēgšanai piedāvātās valodas;

2.10.5. uzvedības kodekss, kas tiek ievērots, un informācija par tā pieejamību.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētā informācija sniedzama skaidri un saprotami, attiecīgajam distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzeklim atbilstošā veidā, nodrošinot to personu aizsardzību, kuras nevar dot savu piekrišanu, un skaidri norādot informācijas komerciālo nolūku.

4. Izmantojot tālruni, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sarunas sākumā informēt patērētāju par savu identitāti un zvana komerciālo nolūku.

5. Ja līgums tiek slēgts ar interneta (izņemot elektronisko pastu) starpniecību, pārdevēja un pakalpojumu sniedzēja pienākums ir:

5.1. ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību nekavējoties apliecināt pasūtījuma saņemšanu. Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta, kad patērētājam minētais apliecinājums kļuvis pieejams;

5.2. nodrošināt patērētājam iespēju izlabot ievadkļūdas pirms pasūtījuma izdarīšanas;

5.3. nodrošināt patērētājam iespēju iepazīties ar 2.10.apakšpunktā minēto informāciju un saglabāt to.

6. Pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pirms līguma izpildes, bet ne vēlāk kā preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī sniegt patērētājam:

6.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētās informācijas rakstisku apstiprinājumu vai apstiprinājumu citā patērētājam pieejamā vizuāli vai audiāli uztveramā un saglabājamā veidā, piemēram, ar balss pasta, audioteksta, videotelefona, videoteksta, elektroniskā pasta vai faksimila aparāta un citu saziņas līdzekļu starpniecību (ja šī informācija patērētājam pieejamā vizuāli uztveramā un saglabājamā veidā nav sniegta pirms līguma noslēgšanas);

6.2. informāciju par garantiju un apkalpošanu pēc pārdošanas;

6.3. informāciju par līguma atcelšanas nosacījumiem (ja nav noteikts konkrēts līguma darbības termiņš vai ja termiņš ir ilgāks par gadu).

7. Šo noteikumu 6.punkts neattiecas uz līgumiem par pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļus, ja minētie pakalpojumi tiek sniegti tikai vienreiz un par tiem samaksā distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu operatoram. Šajā gadījumā patērētājam norāda tā pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja adresi, kam patērētājs var pieteikt prasījumu.

8. Šajos noteikumos paredzēto informāciju var nesniegt attiecībā uz šādiem līgumiem:

8.1. līgumiem, kas noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

8.2. līgumiem, kas noslēgti ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

8.3. līgumiem, kas noslēgti izsolē;

8.4. līgumiem par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā, ja preces pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;

8.5. līgumiem par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

9. Ja ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā noteiktās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu.

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegti pakalpojumi vai par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu.

11. Ja nav izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 90 kalendāra dienu laikā.

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegti pakalpojumi vai par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu.

13. Ja šo noteikumu 11.punktā minētajā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā no informācijas sniegšanas dienas.

14. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

15. Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

15.1. līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

15.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

15.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

15.4. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

15.5. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

15.6. līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

15.7. līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

15.8. līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

15.9. līgums noslēgts izsolē;

15.10. pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;

15.11. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

16. Ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces vai pakalpojumi nav pieejami, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs saņēmis patērētāja pasūtījumu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs var piegādāt patērētājam ekvivalentu preci vai pakalpojumu par ekvivalentu cenu, ja šāda iespēja bija paredzēta pirms līguma noslēgšanas un patērētājs bija par to skaidri un saprotami informēts. Ja šajā gadījumā patērētājs izmanto šajos noteikumos paredzētās atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, sedz pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumus Nr.316 “Noteikumi par distances līgumu” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 297./299.nr.).

 

Ministru prezidents A.Bērziņš
Ekonomikas ministrs A.Kalvītis